logo
logo
ЗА НАС
logo
ДОКУМЕНТИ
logo
ЗА РОДИТЕЛИ
logo
ГАЛЕРИЯ
logo
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
logo
ЗА КОНТАКТИ


НАРЕДБА  № 16

Т А К С И   ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ в сила от 01.01.2017 г.

Чл. 27,(1). За ползване на целодневни детски градини и обединени детски заведения родителите или настойниците дължат сумарни месечни такси, както следва: 
1. Месечна такса в следните размери: 
1.1. При посещаемост за съответния месец над 50 на сто – 10,00 лв. 
1.2. При посещаемост за съответния месец под 50 на сто – 20,00 лв. При отсъствия по уважителни причини /заболяване/, медицинска бележка, с изписан номер на амбулаторен лист, се представя до 3 работни дни от началото на заболяването и се заплаща месечна такса по т.1.1.
1.4. При отсъствие от детското заведение на деца до 5 годишна възраст за повече от 30 календарни дни през периода от 01.06.-14.09, се заплаща само месечна такса в размер на 10,00 лв.
2. Такса в размер на 2,50 лв. за всеки присъствен ден.
3. За ползване на полудневни детски градини, полудневни групи към детски градини и училища и в случаите на почасова организация съгласно чл. 17 от Наредба №5 за предучилищното образование, родителите и настойниците дължат сумарни месечни такси, както следва:
3.1. при осигурена закуска месечна такса в размер на 0,50 лв. за всеки присъствен ден/всеки ден на почасово присъствие.
3.2. при осигурен обяд месечна такса в размер на 2,00 лв. за всеки присъствен ден/всеки ден на почасово присъствие.

Чл. 27A. Не се заплаща месечна.такса по чл.27, ал.1, т.1, т.1.1 и т. 1.2. в детските градини и училища, за децата в подготвителна група, съгласно чл. 9, ал. 1 и ал. 4 от Закона за предучилищното и училищно образование.

Чл. 28,(1). 50 на сто от размера на сумарната месечна такса по чл. 27 се заплаща за:
1. деца с един родител (починал родител или неустановен произход от единия родител).  
2. деца, чиито и двамата родители са студенти – редовна форма на обучение
3. деца с родител/родители с намалена работоспособност от 50 до 70 на сто включително.”
5. деца, чиито родители или настойници са на месечно социално подпомагане по чл.9 от ППЗСП.
6. за второто дете, когато двете деца от едно семейство са в детска градина или ясла.

НОВА ал. 2. 

75 на сто от размера на сумарната месечна такса по чл. 27 се заплаща за второто дете, когато първото дете е ученик – до завършване на средното образование, но не повече от 20-годишна възраст. Обстоятелството се доказва пред детското заведение два пъти в учебната година, съответно до края на месеците септември и февруари.
ал.3. Не се заплаща такса за ползване на детски ясли и детски градини за:
1. деца, чиито родител/родители са с намалена работоспособност над 71 на сто (I или II група инвалиди), сираци, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг;
2.децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването с Наредба №19 за експертизата на инвалидността при деца до 16-годишна възраст в Приложение №5 и деца с процент на инвалидност от 50 до 100 на сто или за деца които не фигурират в списъка да се взема становище на ПК по Здравеопазване.
3. третото и следващо дете от семейство на многодетни родители; последните плащат такса за първото дете в половин размер, а за второто в четвърт размер.
ал.4. Не заплащат месечна такса по чл. 27, ал. 1, т. 1 родители или настойници, когато по независещи от тях причини  детската ясла или  детска градина е затворена/ основен или авариен ремонт, аварии или други бедствия/.

Чл.30А. При незаплащане на дължимите такси по чл. 27 и чл.28 за два поредни месеца в рамките на една учебна година, децата/учениците се отстраняват от съответното детско заведение или общежитие.  

НОВ Чл. 59, ал. 1, т. 74: За ползване на детски градини от деца в подготвителна група, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, родителите / настойниците не дължат месечна такса, а заплащат месечна цена за услугата за периода от 01.06. до 14.09. в размер на 100,00 лв.
За ползване намаленията и освобождаването по Чл.28, родителите подават декларация до директора на ДГ, придружена с документи, доказващи обстоятелствата.
Таксите се начисляват и събират от длъжностните лица в ДГ и се внасят в общинския бюджет до 10-то число на месеца.


ВНИМАНИЕ!

На основание чл. 59, ал. 1, т. 74  от Наредба 16 на Община Русе: За ползване на детски градини от деца в подготвителна група, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, родителите / настойниците не дължат месечна такса, а заплащат месечна цена за услугата в размер на 100,00 лв. Таксата се внасят преди месеца на посещението в ДГ в най-близкия или най-удобния за родителите банков клон по сметката на детската градина 
IBAN: BG37 IORT 73793100035400
BIG: IORTBGSF
ТБ ИНВЕСТБАНК АД клон Русе

ДГ „Радост”

След внасяне на сумата,  родителя предоставя на касиера  екземпляр от банковото бордеро  и счетоводителя проверява дали са получени по сметката на детската градина парите. Издава се фактура без да се начислява ДДС на името на родителя и се предоставя на лицето.